Bevlogen, belonend
en betrokken

Actief en
gezond

Samen
bouwen

Eigentijds
en ambitieus

Met elkaar
voor elkaar

Identiteit

CBS De Regenboog is een christelijke school. Door de ligging trekt de school voornamelijk leerlingen met een multiculturele achtergrond. Binnen de invulling van onze identiteit is er respect en aandacht voor de diverse religieuze en culturele achtergronden. Wij geven vorm aan onze identiteit door vanuit een positieve grondhouding naar elkaar te luisteren om van elkaar te leren. Wij zoeken naar wat ons (ver)bindt en richten ons niet op verschillen. De afspraken over identiteit binnen Kind en Onderwijs Rotterdam geven richting aan de vorm. Elke dag starten de kinderen op CBS De Regenboog met een dagopening, waarbij de identiteit aan bod komt.

Persoonlijke ontwikkeling

Bij ons op school mag iedere leerling zichzelf zijn. Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten voor alle leerlingen. Wij leren de kinderen zichzelf en elkaar te accepteren en waarderen.

Wij geven veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, waardoor onze leerlingen zowel nu als in de toekomst op een goede manier contact kunnen leggen. Terugkijken op het eigen handelen is daarbij een sterk instrument.

Gevarieerd leren

Wij zorgen ervoor dat de lessen zorgvuldig worden vormgegeven, waarbij we oog hebben voor de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij zorgen voor een stevige basis (rekenen, spelling, lezen) door kennis en vaardigheden duidelijk aan de leerlingen over te brengen, maar laten hen ook zelfstandig en gevarieerd oefenen, ontdekken en leren.

Zelfstandig werken en leren

Tijdens het leren in de klas, stimuleren wij de zelfstandigheid van onze leerlingen. Dit doen wij door aandacht te besteden aan een goede werkhouding, aan het kunnen plannen en organiseren en aan het leren leren. Hierbij hoort ook het kunnen omgaan met feedback en  het reflecteren op eigen werk. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor de leerling als voorbereiding op de maatschappij van vandaag.

Doorgaande lijn

Als team van CBS de Regenboog zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Door te reflecteren op ons onderwijs kunnen wij onze leerlingen optimaal lesgeven. De doorgaande lijn die wij neerzetten zorgt voor eenheid binnen de school. Dit geeft duidelijkheid voor de leerlingen, leerkrachten en ouders.

Zicht op ontwikkeling

Door de leerlingen voortdurend te volgen in hun ontwikkeling streven wij ernaar om iedereen binnen de eigen mogelijkheden te laten groeien. Hierbij betrekken wij steeds de leerling zodat deze op de hoogte is van het eigen werkniveau, kritisch leert kijken naar zichzelf en zo een actieve leerhouding ontwikkelt.